1. Vananemine ja töö

1
Vananemine ja töö
 

Miks on vananemine tähtis tööelu seisukohalt?

Euroopa elanikkond vananeb

Euroopa elanikkond on vananemas – vanemaealiste inimeste osakaal kasvab kiiremini kui nooremad vanuserühmad. 2080. aastaks on eurooplaste hulgas 65aastaseid ja vanemaid peaaegu kaks korda rohkem kui praegu, moodustades Euroopa elanikkonnast kolmandiku.  

Alltoodud graafik näitab, et mediaanvanus on viimaste aastakümnete jooksul märgatavalt suurenenud ja prognoosid näitavad selle jätkuvat tõusu.  

 Keskmine vanus: EL keskmine 1960 ja 2060 vahel

Elanikkonna vananemine toob endaga kaasa ka tööjõu vananemise. Tööturule siseneb vähem noori, samal ajal kui eakate inimeste (vanuses 55-64 aastat) osakaal tööjõus kasvab.

Vanuseline koosseis töötavast elanikkonnast (1990-2060)

Seoses „vanemaealiste töötajate“ osakaalu kasvuga muutub üha tähtsamaks käsitleda vananemist tööelus ning eriti mõista töö ja vanuse vahelisi suhteid. Viimastel aastatel on paljud riigid tõstnud pensioniiga ja otsivad viise, kuidas aidata inimestel kauem töötada. Varasemast rohkem inimesi peab töötama kõrgema vanuseni, mis tähendab, et tööeluks terve püsimine on üha tähtsam.

Lisateavet vananemise kohta (järgmine osa).