Tervisedendusprogrammi

Tervisedendus töökohal tähendab tööandja, töötajate ja ühiskonna ühiseid jõupingutusi töötajate tervise ja heaolu parandamiseks töökohal. Selle saavutamiseks on vaja, (1) parandada töökorraldust ja töökeskkonda; (2) soodustada aktiivset osalemist; ja (3) innustada isiklikku arengut. (Allikas)

Tööalane konkurentsivõime

Tööalast konkurentsivõimet võib defineerida kui tööle võtmiseks sobivate omaduste kogumit või kui tegurite kombinatsiooni, mis võimaldab inimesel tööd saada, seda säilitada ja karjääri teha.

Tööjagamine

See tähistab töösuhet, kus üks tööandja võtab tööle kaks (või rohkem) töötajat ühe täistöökoha täitmiseks. See on osalise tööajaga töötamise vorm, mis tagab, et jagatud töökoht on püsivalt täidetud. (Allikas)

Taastusravi

Taastusravi eesmärgiks on füüsiliste või vaimsete häirete või puuetega inimeste funktsionaalsete või vaimsete võimete ja elukvaliteedi taastamine.

Töökeskkonna ohutegurid

Töökeskkonna ohutegurid tähendavad allikat, olukorda või toimingut, mis võivad tekitada kahju inimesele, vigastuse- või haigestumise või mõlema kombinatsiooni näol. (Allikas)

Tööle naasmine

Riskihindamine on tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise element, mis võimaldab kaardistada potentsiaalseid riske ja ohte, millega töötajad võivad kokku puutuda, ning teha otsuseid rakendamist vajavate kaitse- ja ennetusmeetmete kohta. See on dünaamiline protsess, mis lubab organisatsioonil välja töötada proaktiivse poliitika töökeskkonna ohutegurite juhtimiseks.

Töövõime

Töövõimet saab kirjeldada kui tasakaalu inimese isiklike ressursside ja tööga seotud tegurite vahel. Töövõimet mõjutab ka tööväline keskkond. Inimese isiklike ressursside hulka kuuluvad järgmised elemendid: (1) tervis ja funktsionaalsed võimed; (2) pädevused ja oskused; (3) väärtused, hoiakud ja motivatsioon. Tööga seotud teguriteks on muuhulgas töö sisu, töökeskkond, töökorraldus ja juhtimine. (Allikas)

Tervise edendamise töökohal

Tervisedendus töökohal tähendab tööandja, töötajate ja ühiskonna ühiseid jõupingutusi töötajate tervise ja heaolu parandamiseks töökohal. Selle saavutamiseks on vaja, (1) parandada töökorraldust ja töökeskkonda; (2) soodustada aktiivset osalemist; ja (3) innustada isiklikku arengut. (Allikas)

Tööstress

Inimesed kogevad tööstressi, kui nad tajuvad vastuolu tööst tulenevate nõudmiste ja nende füüsiliste ning vaimsete ressursside vahel, mis neil tööolukorras toimetulekuks on. (Allikas)