Isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendite all mõeldakse kõiki kaitsevahendeid, mida töötaja kannab seljas või hoiab (riided, kiiver, prillid), et end kaitsta ühe või enama tema ohutust ja tervist ähvardava ohuteguri eest tööl, samuti kõiki teisi samaks eesmärgiks loodud lisa- või abivahendeid. Ohtudeks, mille eest end isikukaitsevahendite abil kaitstakse, on näiteks füüsikalised ja elektrilised ohud, kuumus, kemikaalid, bioloogilised ohud ja õhus levivad tahked osakesed. Isikukaitsevahendeid tuleb kasutada, kui ohutegureid ei õnnestu vältida või piisaval määral vähendada kollektiivkaitse, tehniliste vahendite või töökorralduslike protseduuride abil. (Allikas)

Istuv töö

Istuv töö tähendab tööd, mida iseloomustab vähene liikumine ja madal energiakulu. Istuva töö puhul peab töötaja sageli istuma pikka aega.