Seniorpolitik

Seniorpolitik refererer til adskillige dimensioner af HR-ledelse inden for organisationer med et direkte fokus på aldring samt en mere generel ledelse af en aldrende arbejdsstyrke via offentlig lovgivning eller kollektiv forhandling.  (Kilde)

Grundlæggende principper for seniorpolitik inkluderer:

  • Fokus på forebyggelse frem for problemløsning med tilbagevirkende kraft
  • Fokus på hele arbejdslivet og alle aldersgrupper ikke kun ældre medarbejdere; og
  • En holistisk tilgang omfattende alle dimensioner som bidrager til effektiv seniorpolitik

(Kilde)

Aldersprofilering

Aldersprofilering (eller: alderssammensætningsanalyse) bruges til at analysere den nuværende og fremtidige alderssammensætning i en organisation. Resultaterne skal analyseres i sammenhæng med arbejdet og dets krav samt HR-politik og planlægning i organisationen. (Kilde)

Timer på årsbasis

Timeskemaer på årsbasis gør det muligt at beregne og planlægge medarbejdernes arbejdstid (og løn) på årsbasis. Det er en måde at opnå fleksibilitet i arbejdstiden på.  (Kilde)

Fysiologisk alder

Fysiologisk eller biologisk alder er en måde at måle på hvor godt eller dårligt kroppen fungerer i forhold til den kronologiske alder.

Kroniske sygdomme

De fleste kroniske sygdomme i Europa er ikke-smitsomme sygdomme som ikke er infektiøse eller på anden måde overføres fra menneske til menneske. De varer lang tid og udviklingen er generelt langsom. De fire hovedtyper af ikke-smitsomme sygdomme er hjerte-karsygdomme (f.eks. hjerteanfald), kræft, kroniske luftvejssygdomme (f.eks. astma) og diabetes.  (Kilde)

Kronologisk alder

Den kronologiske alder er alderen på en person målt enheder (typisk år) fra fødsel til en given dato.

Fleksibel pensionering

Fleksibel pensionering betyder at medarbejdere får flere valg i forbindelse med deres beslutning om pensionering. Dette kan inkludere incitamenter til at gå på pension senere, eller at medarbejderen modtager en del af pensionsordningen og samtidig fortsætter med at arbejde på nedsat tid. (Kilde)

Fleksibelt arbejde

Fleksibelt arbejde gør det muligt at imødekomme både den enkeltes og organisationens behov ved at ændre tiden (hvornår), stedet (hvor) og metoden (hvordan)for en medarbejders arbejde.  (Kilde)

Funktionel alder

Funktionel alder refererer til en persons funktionsniveau sammenlignet med andre på hans/hendes alder og med samme køn.

Jobdeling

Dette er et arbejdsmæssigt forhold hvor en arbejdsgiver ansætter to (eller flere) medarbejdere til at udfylde en fuldtidsstilling. Det er en form for et deltidsjob som sikrer, at det delte job er permanent bemandet. (Kilde)

Livslang læring

Livslang læring handler om alle læringsaktiviteter udført gennem livet med målet om at forbedre kvalifikationer, viden og kompetencer. Det er et rummeligt koncept som involverer den enkeltes uddannelse, der er fleksibel, varieret og tilgængelig på forskellige tidspunkter og steder igennem livet. Livslang læring omfatter hele spektret af formel, ikke-formel og uformel læring.  (Kilde)

Mental sundhed

Mental sundhed er en tilstand af trivsel hvor den enkelte kan realisere sine egne evner, kan håndtere det normale stressniveau, kan arbejde produktivt og er i stand til at bidrage til sit fællesskab.  (Kilde)

Sygdomme i bevægeapparatet

Arbejdsrelaterede sygdomme i bevægeapparatet refererer til helbredsproblemer der påvirker muskler, sener, ligamenter, brusk, kredsløbet, nerver eller andre bløde væv samt led i bevægeapparatet. Arbejdsrelaterede sygdomme i bevægeapparatet bliver forbundet med ensformigt og anstrengende arbejde. Disse helbredsproblemer varierer fra ubehag og mindre smerter til mere alvorlige medicinske tilstande som kan føre til permanente handicaps. (Kilde)

Psykologisk alder

Den psykologiske alder er hvor gammel du føler dig og opfører dig. Det er subjektivt og baseret på en persons selvopfattelse.

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering er en del af arbejdsmiljø-risikohåndteringen, som gør det muligt at identificere potentielle risici og farer som medarbejderne kan være udsat for og beslutte hvilke beskyttende og forebyggende tiltag det er nødvendigt at implementere. Det er en dynamisk proces som gør det muligt for organisationen introducere en proaktiv politik med henblik på håndtering af arbejdsmiljømæssige risici.  (Kilde)

Stillesiddende arbejde

Stillesiddende arbejde refererer til jobs, der er karakteriseret ved minimal bevægelse og lavt energiforbrug. Stillesiddende arbejde kræver ofte at medarbejderen sidder ned i lang tid ad gangen.

Social alder

Social alder afspejler de kulturelle og samfundsmæssige forventninger til hvordan mennesker skal opføre sig når de er en bestemt alder. Det er en vurdering af en persons evner i sociale situationer i forhold til normale standarder.

Bæredygtigt arbejde

Bæredygtigt arbejde i løbet af livet betyder at arbejde og måden at leve på støtter mennesker i at deltage i og forblive på arbejdsmarkedet i et langt arbejdsliv. Disse betingelser tillader et match mellem arbejde og karakteristika eller omstændigheder omkring den enkelte gennem et omskiftelige liv, og skal udvikles via politikker og praksis både på arbejde og uden for arbejde. (Source)

Arbejdsevne

Arbejdsevne kan beskrives som balancen mellem den enkeltes ressourcer og de arbejdsrelaterede faktorer. Arbejdsevnen er også påvirket af miljøet uden for arbejdet. Personlige ressourcer inkluderer følgende elementer: (1) helbred og funktionelle evner; (2) kompetencer og evner; (3) værdier, attituder og motivation. Arbejdsrelaterede faktorer omfatter arbejdsindhold, arbejdsmiljø, arbejdsorganisering og lederskab. (Kilde)

Handicap

En handicappet medarbejder er en medarbejder med fysiske eller mentale skader, som kan vanskeliggøre arbejdspræstationen. Handicappede medarbejdere inkluderer mennesker med kroniske længerevarende eller fremadskridende tilstande. (Kilde)

Miljømæssige faktorer

Miljømæssige faktorer er elementer fra hverdagslivet og arbejdslivet som kan have positiv eller negativ indflydelse på medarbejderens generelle helbred. Eksempler på negative elementer inkluderer kemiske faktorer (f.eks. farlige dampe eller gasser), fysiske faktorer (f.eks. støj og vibrationer) biologiske faktorer (f.eks. bakterier, virus, svampe) eller psykiske faktorer (f.eks. arbejdsliv-fritid balance).

Medicinsk rehabilitering

Medicinsk rehabilitering sigter efter at genskabe den funktionelle eller mentale evne og livskvalitet for mennesker med fysiske eller mentale skader eller handicaps.

Erhvervsrisiko

En erhvervsrisiko er en kilde, situation eller handling, der potentielt ender med en menneskelig skade eller dårligt helbred, eller en kombination af disse.  (Kilde)

Psykosociale risici

Psykosociale risici er de aspekter af arbejdstilrettelæggelse, organisationen og ledelse, samt den sociale og miljømæssige kontekst, som kan have potentiale til at medføre skade enten psykisk eller fysisk. Emner såsom arbejdsrelateret stress, vold og mobning på arbejdspladsen er relateret til psykosociale risici.  (Kilde)

Arbejdsrelateret stress

Mennesker oplever stress på arbejdspladsen når de opfatter, at der er en ubalance mellem kravene til dem på arbejdet og de fysiske og mentale ressourcer de har til rådighed til at klare disse krav. (Kilde)

Faglig rehabilitering

Faglig (eller erhvervsmæssig) rehabilitering er rettet mod at gøre det muligt for mennesker med fysiske eller mentale skader eller handicaps at overvinde barrierer mod at få adgang til, bibeholde eller returnere til arbejde eller anden nyttig beskæftigelse.

Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Sundhedsfremme på arbejdspladsen er en kombineret indsats fra arbejdsgivere, medarbejdere og samfund for at forbedre sundheden og trivslen for mennesker i arbejde, Dette kan opnås ved en kombination af (1) forbedre arbejdsmiljøorganiseringen og arbejdsmiljøet; (2) fremme aktiv deltagelse; og (3) opmuntre personlig udvikling.  (Kilde)

Beskæftigelsesegnethed

Beskæftigelsesegnethed kan defineres som "kvaliteten at være af egnet til beskæftigelse" eller "kombinationen af faktorer der giver adgang til få arbejde, at bibeholde det og at komme videre i ens karriere". 

Rehabilitering

Rehabilitering er en proces med formålet at få mennesker til at nå og bibeholde deres optimale sensoriske, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionelle niveauer.

Tilbagevenden til arbejde

Tilbage til arbejdet er et koncept, der omfatter alle procedurer og initiativer med formålet at facilitere reintegration på arbejdspladsen af personer, som oplever en reduktion i arbejdskapacitet – eller -evne, enten pga. invaliditet, sygdom eller aldring.

Gennemsnitsalder

Den alder som deler befolkningen i to antalsmæssigt lige store grupper, dvs. halvdelen af personerne er yngre og halvdelen af personerne er ældre.  (Kilde)

Personlige værnemidler

Personlige værnemidler dækker alt udstyr som er designet til medarbejderen (tøj, hjelme, briller) for at beskytte ham/hende imod farer, der udgør en trussel mod medarbejderens sikkerhed og sundhed på arbejdet, og andet ekstraudstyr designet til dette formål. De farer, der imødegås ved brug af sikkerhedsudstyr, inkluderer fysiske og elektriske farer, varme og kemikalier samt biologisk og luftbåret partikulært materiale. Personlige værnemidler skal bruges når risici ikke kan undgås eller reduceres tilstrækkeligt med teknisk udstyr, kollektiv beskyttelse eller arbejdsorganisatoriske procedurer. (Kilde)