4: Návrat do práce

4
Návrat do práce

Co mohu udělat já pro úspěšný návrat do práce?

Znát svá práva 

Váš zaměstnavatel má za povinnost přistupovat ke každému zaměstnanci stejně a v mezích možností vyjít vstříc osobám se zdravotním omezením. To znamená, že zaměstnavatel je povinen přijmout odpovídající opatření umožňující těmto osobám přístup na pracoviště a zapojení se do pracovního procesu. Zaměstnavatel je ze zákona (Zákoník práce, § 41) povinen převést zaměstnance na jinou práci, pokud zdravotní stav zaměstnance již neumožňuje dosavadní práci vykonávat (tato skutečnost musí být doložena lékařským posudkem pracovnělékařských služeb). 

Je důležité znát svá práva a postupy, které ve vašem podniku upravují podmínky pro návrat do práce po nemoci/zranění.

Důležitost spolupráce

Úspěšný návrat do práce vyžaduje spolupráci mezi vámi, vaším zaměstnavatelem, vaším lékařem a odborníkem na bezpečnost práce a ochranu zdraví. Váš zaměstnavatel by měl spolupracovat s vámi, vaším ošetřujícím lékařem či jiným zdravotníkem na vypracování plánu pro návrat do práce, založeném na vašich možnostech.

Pokud jste v delší pracovní neschopnosti, je dobré od začátku komunikovat s vaším zaměstnavatelem prostřednictvím:

  • Pravidelných emailů či po telefonu
  • Průběžného zájmu o to, co se v práci děje
  • Dohodnout se, co o vašem zdravotním stavu lze sdělit kolegům a co by mělo zůstat důvěrné

Osoby se zdravotním postižením mají ze zákona právo na pracovní rehabilitaci. Tuto rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání a zahrnuje zejména poradenskou činnost a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání. Krajské pobočky Úřadu práce mohou pomoci sestavit individuální plán pracovní rehabilitace, který zohledňuje současnou zdravotní způsobilost zaměstnance.

Obecně se dá říci, že vaše aktivní snaha vrátit se do práce co nejdřív, je důležitým předpokladem úspěšného návratu do zaměstnání.

Příklady dobré praxe