3: Προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας

3
Προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας

Πηγές

ENWHP, Promoting healthy work for workers with chronic illness: A guide to good practice, 2012. (URL)

ENWHP, Luxembourg Declaration on Workplace Health Promotion in the European Union, 2007. (URL)

EU-OSHA, Factsheet 93 - Προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας: πληροφορίες για τους εργοδότες. (URL)

EU-OSHA, European Parliament pilot project 'Safer and Healthier work at any Age', Safer and healthier work at any age - Research review on ageing and OSH, 2016. (URL)

ILO, Trainer's guide SOLVE: Integrating Health Promotion into Workplace OSH Policies, 2015. (URL

iOSH and IOM, The health, safety and health promotion needs of older workers - Building an evidence base for an diverse workforce, 2010. (URL)

WHO, Strategy and action plan for healthy ageing in Europe 2012-2020, 2012. (URL)