2: Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες

2
Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες

Πηγές

CY, Η εκτίμηση των κινδύνων στον εργασιακό χώρο, 2015. (URL)

EU-OSHA, European Parliament pilot project ‘Safer and Healthier work at any age’, Safer and healthier work at any age - Research review on ageing and OSH, 2016. (URL)

EU-OSHA, Εκτίμηση κινδύνου – ρόλοι και ευθύνες, Factsheet 80. (URL

EU-OSHA, OSH wiki, OSH management and organisation. (URL

EU-OSHA, Ηλεκτρονικός οδηγός για τη διαχείριση του άγχους. (URL)

Eurofound, Sustainable work over the life course: concept paper, 2015. (URL)

Eurofound, Sustainable work – the future of working life in Europe,  2015. (URL)