2: Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες

2
Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες

Πώς μπορώ να συμβάλω στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας;

Αποτελεί νομική υποχρέωση των εργοδοτών (Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996-2015) να διαβουλεύονται με τους εργαζόμενους ή τους εκπροσώπους τους και να τους επιτρέπουν να λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, καθώς και να παρέχουν στους εργαζόμενους ή τους εκπροσώπους τους το δικαίωμα να υποβάλλουν προτάσεις. Οι εκπρόσωποι σε θέματα ασφάλειας και υγείας έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τον εργοδότη να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα και να του υποβάλλουν σχετικές προτάσεις κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπίζεται οιοσδήποτε κίνδυνος για τους εργαζομένους και να εξαλειφθούν οι πηγές του κινδύνου. 

Ιδανικά, θα πρέπει να συμμετέχετε στη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου και στις αποφάσεις σχετικά με βελτιώσεις και αναγκαίες προσαρμογές. 

Επισήμανση κινδύνων στην εργασία 

Η διαδικασία εκτίμησης κινδύνων παρέχει σε εσάς και τους συναδέλφους σας την ευκαιρία να μοιράζεστε τις βασικές εμπειρίες σας σχετικά με:

  • το εργασιακό σας περιβάλλον· 
  • τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας σας· 
  • οποιαδήποτε άλλα θέματα που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια και την υγεία · και
  • πώς μπορούν να εξαλειφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι.

Εκτός από το να συμμετέχετε στη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου, είναι επίσης σημαντικό να μοιράζεστε τακτικά τις απόψεις και τις ιδέες σας για το πώς μπορεί να βελτιωθεί ο χώρος εργασίας με τον άμεσο προϊστάμενό σας ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων. 

Παραδείγματα καλών πρακτικών.

Για να μάθετε πώς ο τρόπος ζωής επηρεάζει την υγεία, ρίξτε μια ματιά στο επόμενο θέμα.