Πρόγραμμα διαχείρισης της ηλικίας

Πίσω
Πρόγραμμα διαχείρισης της ηλικίας
Πρόγραμμα διαχείρισης της ηλικίας

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ατομικές συνεδρίες όπου συζητήθηκαν θέματα σχεδιασμού της σταδιοδρομίας και απόδοσης με τους άνω των 55 ετών υπαλλήλους της, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες τους. Προέβλεπε τον συνδυασμό νεότερων και μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων σε προγράμματα μεταφοράς γνώσης για την αύξηση του συνολικού επιπέδου των δεξιοτήτων στον χώρο εργασίας. Η διοίκηση παρακολούθησε πρόγραμμα επιμόρφωσης στη διαχείριση της ηλικίας, το οποίο διοργάνωσε εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών ΕΑΥ, το οποίο συνέβαλε επίσης στην υποστήριξη των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και στη συζήτηση τυχόν προβλημάτων υγείας σε σχέση με την εργασία τους.

Το πρόγραμμα ήταν αποτελεσματικό, διότι καλύφθηκαν από διάφορες οπτικές γωνίες τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας - οι ανάγκες τους για επιμόρφωση, οι κίνδυνοι στους οποίους ήταν εκτεθειμένοι, η υποστήριξη που χρειάζονταν. Επίσης, το πιο σημαντικό ήταν ότι κατέδειξε την αξία των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, τονίζοντας την εμπειρία τους. Ως αποτέλεσμα του προγράμματος, η εταιρεία ανέφερε μείωση των αναρρωτικών αδειών κατά 50% και οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας ήταν σε θέση να συνεχίσουν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οδηγώντας σε σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Διάβασε περισσότερα