4: Επιστροφή στην εργασία

4
Επιστροφή στην εργασία

Ποιος είναι ο ρόλος μου στη διαδικασία επιστροφής στην εργασία;

Μάθετε τα δικαιώματά σας 

Ο εργοδότης σας έχει νομική υποχρέωση [(Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος του 2004 (N. 58(I)/2004)) και (Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996-2015)]  να αντιμετωπίζει όλους τους εργαζόμενους ισότιμα και να παρέχει τα κατάλληλα μέσα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε ένα άτομο με αναπηρία να έχει πρόσβαση και να συμμετέχει στην απασχόληση. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας και να φροντίσετε να είστε ενήμεροι για την πολιτική της εταιρείας σας όσον αφορά την επιστροφή στην εργασία σε περίπτωση που παρουσιάσετε κάποια ασθένεια ή τραυματιστείτε.

Η σημασία της συνεργασίας

Για να είναι επιτυχής η επιστροφή στην εργασία συνήθως απαιτείται συνεργασία ανάμεσα σε εσάς, τον εργοδότη σας, τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης και τον εκπρόσωπο σε θέματα ασφάλειας και υγείας . Ο εργοδότης σας θα πρέπει να συνεργαστεί με εσάς και τον γιατρό σας ή άλλο επαγγελματία στον τομέα της υγείας για να σχεδιάσετε την επιστροφή σας στην εργασία με βάση το τι μπορείτε να κάνετε. 

Εάν είστε σε μακρόχρονη αναρρωτική άδεια, προσπαθήστε να παραμείνετε σε επαφή με τον εργοδότη σας από την αρχή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

  • να του τηλεφωνείτε ή να του στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τακτικά· 
  • να του ζητήσετε να σας ενημερώνει για οτιδήποτε συμβαίνει στη δουλειά· και
  • να συμφωνήσετε σχετικά με τις λεπτομέρειες για την ασθένεια ή την αναπηρία σας που μπορεί να αναφέρει στους συναδέλφους σας και εκείνες που θα πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικές. 

Σε γενικές γραμμές, η ενεργός συμμετοχή σας στη διαδικασία επιστροφής στην εργασία και το να έχετε το κίνητρο να επιστρέψετε σε αυτήν το συντομότερο δυνατό αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχή επιστροφή σας.

Παραδείγματα καλών πρακτικών