Управление на възрастта

Управлението на възрастта касае различните измерения на управлението на  човешките ресурси  в рамките на организациите с ясно изразен акцент върху застаряването и, в по-широк смисъл, върху цялостното управление на застаряването на работната сила с помощта на обществени политики или колективно договаряне (Източник).

Най-важните принципи на управлението на възрастта включват:  

  • Ударение по-скоро върху превенцията, отколкото върху последващото  решаване на проблемите;
  • Фокусиране върху целия трудов живот и всички възрастови групи, а не само върху по-възрастните работници и служители и
  • Холистичен подход, обхващащ всички измерения, допринасящи за ефективно управление на възрастта

(Източник)

Възрастово профилиране

Възрастовото профилиране (или анализ на възрастовата структура)  се използва за анализиране на възрастовата структура на организацията  в настоящето  време или в бъдещето.  Резултатите следва да се тълкуват във връзка с работата и нейните изисквания, както и от гледна точка на политиката  и  планирането на човешките ресурси в организацията.   (Източник)

Годишно осреднени часове

Годишното осредняване или схемите за годишно осреднени часове позволяват изчисляване и съставяне на график на работното време (и възнаграждението) на работниците   за период от една година. Те са средство за постигане на гъвкавост на работното време. (Източник)

Физиологична възраст

Физиологичната или биологичната възраст е мярка доколко организмът функционира добре или зле спрямо хронологичната възраст.

Хронични заболявания

Повечето хронични заболявания в Европа  са незаразни, т.е. заболявания, които не са инфекциозни и не се предават между хората. Като цяло те са с голяма продължителност и бавно развитие. Четирите основни групи незаразни заболявания са сърдечносъдови (например, инфаркти),  ракови заболявания, хронични респираторни заболявания (напр. астма) и диабет.  (Източник)

Хронологична възраст

Хронологична възраст е възрастта на даденото лице, измерено в мерни единици (обикновено в години) от раждането до дадена дата.

Гъвкаво пенсиониране

Гъвкавото пенсиониране означава  работещите да имат по-голям   избор  при вземането на решения за своето пенсиониране. Това може да включва изменение на стимулите за по-късно пенсиониране или възможност на работещите да получават част от своите пенсии и да продължат да работят при  намалено работно време.  (Източник)

Гъвкав труд

Гъвкавият труд дава възможност за посрещане на нуждите както на индивида, така и на организацията чрез  промени по отношение на  времето (кога), мястото (къде) и начина (как) на работа на работника или служителя.   (Източник)

Функционална възраст

Функционалната възраст касае степента на функционална годност на лицето в сравнение с другите индивиди от неговите хронологична възраст и пол.

Споделено работно място

Трудовоправно отношение, при което един работодател наема двама (или повече) работника за  работа на    длъжност на пълен работен ден. Това е форма на работа на намалено работно време, осигуряваща постоянен персонал на споделеното работно място.  (Източник)

Учене през целия живот

Ученето през целия живот се отнася за всички учебни дейности, предприемани през целия живот и насочени към усъвършенстване на уменията, знанията и компетентности. То е широко понятие, включващо образование, което е гъвкаво, разнообразно и налично в различни периоди от време и на различни места през целия живот на индивида. Ученето през целия живот обхваща целия спектър на формално, неформално и   информално учене. (Източник)

Психично здраве

Психичното здраве е състояние на благосъстояние, в което индивидът е в състояние да реализира собствените си способности, да се справи с нормалния стрес в живота, да работи продуктивно и  да дава принос към своята общност. (Източник)

Мускулно-скелетни заболявания

Свързаните с труда мускулно-скелетни заболявания (МСЗ) се отнасят до здравословни проблеми, засягащи мускулите, сухожилията, връзките, хрущялите, съдовата система, нервите и другите меки тъкани и стави на мускулно-скелетната система.  

Свързаните с труда МСЗ се свързват с повтаряща се и напрегната работа. Тези проблеми варират от дискомфорт, леки неразположения и болки до по-тежки медицински състояния, които могат да доведат до постоянно увреждане. (Източник)

Психологична възраст

Психологичната възраст се определя от това, доколко стар се чувства човек, как действа и как се държи. Тя е субективна и се базира на личната самооценка.

Оценка на риска

Оценката на риска представлява стъпка в процеса на управление на риска в областта на БЗР, която позволява идентифициране на потенциалните рискове и опасности, на които работниците или служителите могат да бъдат изложени, и вземане на решения за  защитни и превантивни мерки, които трябва да бъдат въведени.  Тя е динамичен процес, който дава възможност на организациите да възприемат проактивна политика за управление на професионалните рискове.   (Източник)

Заседнал начин на работа

Под заседнал начин на работа се имат предвид работни места, които се характеризират с минимално движение и нисък разход на енергия. Заседналият начин на работа често заставя персонала да работи седнал през продължителен период от време.

Социална възраст

Социалната възраст отразява културните и социалните очаквания за това, как хората от дадена възраст следва да се държат. Тя е оценка на уменията на даденото лице в социални ситуации, свързвани с обичайни норми.

Устойчива работа

Устойчива работа през жизнения цикъл означава, че условията на труд и живот  са такива, че подкрепят  хората за  ангажиране и оставане  на работа през целия им дълъг трудов живот.  Този вид  условия спомагат за съответствие  между работата и характеристиките или обстоятелствата на индивида през целия му  променящ се живот и те следва да се развиват с помощта на  политики  и практики по време на работа   и извън нея.   (Източник)

Работоспособност

Работоспособността може да бъде описана като баланс между ресурсите на индивида и свързаните с труда фактори. Работоспособността се влияе и от средата извън работата. 

Личните ресурси включват следните елементи: (1) здраве и функционални способности; (2) компетентности и умения; (3) ценности, нагласи и мотивация.  Свързаните с работата фактори включват  съдържанието на  труда, работната среда, организацията  на труда и лидерството.  

 (Източник)

Увреждане

Работник с увреждане е работник с физически или психически затруднения, които могат да попречат на изпълнението на работата.  В групата на работещите с увреждания  се включват хората с хронични, дълготрайни или задълбочаващи се здравословни проблеми.   (Източник)

Фактори на околната среда

Фактори на околната среда са елементите на ежедневния и трудовия живот, които могат да имат положителни или отрицателни последици за цялостното здраве на работниците и служителите. Примерите за негативни елементи включват химически фактори (напр. опасни пари или газове), физически фактори (напр. шум или вибрации), биологични фактори (напр. бактерии, вируси и гъбички) или психосоциални фактори (напр. баланс между личния и професионалния живот).

Медицинска рехабилитация

Медицинската рехабилитация има за цел възстановяването на функционалните или психичните способности и качеството на живота на хората с физически или психически затруднения или увреждания.

Професионален риск

Професионалният риск е източник, ситуация или действие с потенциал за нанасяне на вреда под формата на нараняване или влошаване на здравето на индивида, или комбинация от двете.   (Източник)

Психосоциални рискове

Психосоциалните рискове са онези аспекти на модела, организацията и управлението на труда,  техния социален контекст и околна среда, които могат потенциално да причинят психологически или физически вреди. С психосоциалните рискове се свързват такива проблеми, като стресът във връзка с работата и насилието и тормозът на работното място.   (Източник)

Стрес във връзка с работата

Хората изпитват стрес при работа,  когато усещат дисбаланс между изискванията към тях във връзка с работата и  техните налични физически и психически ресурси за справяне с тези изисквания. (Източник)

Професионална рехабилитация

Професионалната (или трудова) рехабилитация има за цел да даде възможност на хората с физически или психически затруднения или увреждания за преодоляване на препятствията пред достъпа, поддържането или връщането към заетост или към друго полезно занятие.

Промоция на здравето на работното място

Промоцията на здравето на работното място представлява комбинирани усилия на работодатели, работници и служители и общество за подобряване на здравето и благосъстоянието на хората при работа. Това може да бъде постигнато чрез комбинация от  (1) подобряване на организацията на труда и работната среда; (2) стимулиране на активното участие и (3) насърчаване на  личното развитие.  (Източник)

Пригодност за заетост

Пригодността за заетост може да се дефинира като „качеството да бъдеш пригоден за заетост” или „съчетанието от фактори, които позволяват достъпа до работа, нейното задържане и постигането на напредък в кариерата”.

Рехабилитация

Рехабилитацията е процес, имащ за цел да даде възможност на хората да достигнат и поддържат своите оптимални физически, сетивни, интелектуални, психологически и социални функционални нива.

Връщане на работа

Връщането на работа е понятие, което обхваща всички процеси и инициативи, имащи за цел да улеснят реинтеграцията на работното място на лица с намалена трудоспособност или дееспособност, независимо дали това се дължи на инвалидност, заболяване или остаряване.

Медианна възраст

Възраст, която разделя дадено население на две числено равни групи, т.е. половината от хората са по-млади от тази възраст, а другата половина – по-възрастни.  (Източник)

ЛПС

ЛПС означава лични предпазни средства, или всички средства, предназначени да бъдат носени или държани от работника (облекло, каски, очила) за предпазване от един или повече рискове, за които има вероятност да поставят в опасност безопасността и здравето при работа на персонала, както и всички допълнения и аксесоари, предназначени за тази цел. Рисковете, преодолявани с помощта на предпазни средства могат да бъдат физически, електрически, топлинни, химически вещества, биологически и фини частици в атмосферния въздух. ЛПС трябва да бъдат използвани тогава, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или редуцирани с технически средства за колективна защита или чрез процедури на организацията на труда. (Източник)