2: Здравословни работни места за всички възрасти

2
Здравословни работни места за всички възрасти

Как мога да помогна за изграждане на безопасно и здравословно работно място?

Законът задължава работодателите  да се консултират с работниците и служителите или техните представители и да им осигурят участие в обсъждания на всички въпроси, свързани с безопасността и здравето при работа, включително правото на работещите или техните представители да внасят предложения. Представителите на работещите имат правото да изискват от работодателя  да вземе мерки за намаляване на рисковете за работниците и за отстраняване на източниците  на опасност. 

В идеалния случай трябва да бъдете включени в процеса на оценка на риска и в решенията за необходимото  усъвършенстване и  адаптиране.

Вие имате право да  избирате  представителите на работниците и служителите по БЗР, включително и да бъдете избиран за представител по БЗР или  за член  на комитета или групата по условия на труд. Посредством своите представители в КУТ, ГУТ работниците и служителите осъществяват част от задължението си,  да съдействат на работодателя и на съответните длъжностни лица при изпълнението на мероприятията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните органи. 

Представителите на работещите в комитетите и групите по условия на труд имат право:

  • на достъп до наличната информация относно условията на труд, анализите на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост, констатациите и предписанията на контролните органи; 
  • да изискват от работодателя да предприема необходимите мерки и да правят предложения за отстраняване на опасностите или за временно ограничаване на риска за здравето и безопасността;
  • да се обръщат към контролните органи, ако преценят, че взетите от работодателя мерки не са достатъчни да гарантират здравето и безопасността на работещите;
  • да участват в проверките, извършвани от контролните органи.

Посочване на рисковете при работа 

Процесът на оценка на риска  предлага  възможност на Вас и Вашите колеги да споделяте вашия  непосредствен опит относно:

  • Вашата работна среда; 
  • Начина на организация на Вашата работа; 
  • Всички други проблеми, които могат да се отразят на здравето и безопасността и
  • Как рисковете  да се елиминират или сведат до минимум.

Освен участието в процеса на оценка на риска е важно също така редовно да споделяте с ресорния ръководител или представителите на работниците Вашите идеи и съображения за това  как  работното място може да се подобри .

Примери за добри практики 

Прегледайте следващата тема, за да научите как начинът на живот се отразява на здравето.