4: Weer aan het werk

4
Weer aan het werk

Wat is mijn rol in het re-integratieproces?

Ken uw rechten 

Uw werkgever is wettelijk verplicht om alle werknemers gelijk te behandelen en om redelijke aanpassingen door te voeren voor personen met een handicap. Dat betekent dat werkgevers passende maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap toegang hebben tot en kunnen deelnemen aan het werk. 

Het is belangrijk om uw rechten te kennen en ervoor te zorgen dat u goed op de hoogte bent van het re-integratiebeleid van uw bedrijf voor het geval u ziek wordt of een ongeval krijgt.

In Belgie wordt de re-integratie op het werk vormgegeven door twee wetten: de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en de wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling. Bovendien legt de Welzijnswet van 4 augustus 1996 algemene verplichtingen op aan de werkgever en de preventieadviseur (of waar toepasselijk, aan de arbeidsgeneesheer) bij de terugkeer van een werknemer na een periode van arbeidsongeschiktheid. De arbeidsgeneesheer heeft een bijzonder cruciale rol in dit proces. Voor meer informatie, zie module over professionele VGW-medewerkers.

Het belang van samenwerking

Een geslaagde terugkeer naar het werk is gewoonlijk het resultaat van een goede samenwerking tussen u, uw werkgever, uw zorgverlener en de gezondheids- en veiligheidsvertegenwoordiger. Uw werkgever dient samen met u en uw arts of andere zorgverlener een plan uit te werken om u opnieuw aan het werk te helpen op basis van wat u kunt. 

Als u langdurig met ziekteverlof bent, is het belangrijk om van in het begin contact te houden met uw werkgever. Dat betekent dat u:

  • regelmatig belt of mailt; 
  • vraagt om op de hoogte te worden gehouden van wat er op het werk gebeurt;
  • afspraken maakt over welke informatie over uw ziekte of arbeidsongeschiktheid met uw collega's mag worden gedeeld en wat vertrouwelijk moet blijven. 

Na een afwezigheid van vier weken of meer mag elke werknemer een medisch onderzoek vragen bij de arbeidsgeneesheer om de nodige ondersteuning voor een terugkeer naar het werk te bespreken. De arbeidsgeneesheer is verplicht de medische resultaten samen te voegen met de resultaten van een onderzoek naar het werk dat de werknemer uitvoert of kan uitvoeren. De arbeidsgeneesheer moet op deze basis eventuele beletsels voor een terugkeer identificeren. Voor meer informatie, zie module over professionele VGW-medewerkers.

Actief deelnemen aan het re-integratieproces en gemotiveerd blijven om zo snel als raadzaam is opnieuw aan de slag te gaan zijn belangrijke factoren voor een vlotte terugkeer naar het werk.

Voorbeelden van goede praktijken