Organizačná časť agentúry poverená spracovaním osobných údajov

Andrew Smith, vedúci útvaru pre komunikáciu a propagáciu

Účel spracovania

Účelom spracovania je vytvorenie vášho účtu, predloženej e-mailovej adresy a mien uložených na našich serveroch nachádzajúcich sa na území EÚ.

 

Typ spracúvaných údajov

Meno a priezvisko

E-mailová adresa

 

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a následné zmeny.

 

Zákonnosť spracovávania

Spracúvanie je založené na článku 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len nariadenie (ES) č. 45/2001).

 

Príjemcovia údajov

Prístup k osobným údajom iným osobám, než je samotný partner, sa udeľuje na základe funkcie a zodpovedností zúčastnených subjektov (zásada „potreby poznať“):

  • riadne menovaným zamestnancom agentúry EU-OSHA;
  • externému poskytovateľovi, ktorý je hostiteľom a ktorý spravuje server agentúry EU-OSHA;
  • podľa okolností právnej službe, Súdu pre verejnú službu, Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskemu ombudsmanovi, Dvoru audítorov, Útvaru pre vnútorný audit.

Povolenie na prihlásenie majú len spolupracovníci, dodávatelia a zamestnanci agentúry, a to len na účel práce na webovej lokalite.

Všetci uvedení príjemcovia sú viazaní nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. Agentúra EU-OSHA nebude poskytovať osobné údaje tretím stranám. Agentúra EU-OSHA nebude zverejňovať osobné údaje na účely priameho marketingu na komerčné účely.

 

Súbory cookies

Webová lokalita agentúry EU-OSHA nezhromažďuje štatistiky od prihlásených používateľov. Nastaví však dočasné súbory cookies relácie vždy, keď ju navštívite. Vymažú sa, keď zavriete vlastnú reláciu prehliadača. V prípade vášho prihlásenia môže byť nastavený väčší počet súborov cookies, aby ste pri ďalšej návšteve nemuseli zadávať vaše používateľské meno (prípadne heslo). Tieto súbory sú nastavené na 30 dní. Ak používate verejný počítač a nechcete, aby sa zobrazilo vaše používateľské meno ďalším používateľom tohto počítača, môžete tieto súbory cookies po ich použití vymazať. (Ak áno, vymažte aj rýchlu vyrovnávaciu pamäť prehľadávača). Súbory cookies neobsahujú vaše osobné údaje a nedajú sa použiť na identifikáciu individuálneho používateľa.

V rámci tejto internetovej stránky sa využíva softvér Piwik na tvorbu internetovej štatistiky, ktorého jedinými hostiteľmi sú servery agentúry EU-OSHA so sídlom v Európskej únii. Softvér Piwik bude ukladať súbory cookies do vášho počítača, ale nebude zbierať osobné údaje. Anonymné ID umožní softvéru Piwik identifikovať vašu reláciu, pričom nemá vplyv na iného používateľa a nedá sa použiť na identifikáciu individuálneho používateľa.

Ak nechcete, aby agentúra EU-OSHA sledovala vašu činnosť prostredníctvom softvéru Piwik, môžete ho odmietnuť kliknutím na tento odkaz.

Táto webová lokalita využíva aj internetovú analytickú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré majú podobu textových súborov umiestnených vo vašom počítači a ktoré pomáhajú agentúre EU-OSHA analyzovať, ako používatelia využívajú túto webovú lokalitu.

Informácie generované prostredníctvom súborov cookies o využívaní webovej lokality (bez zberu osobných údajov) sa budú prenášať a ukladať prostredníctvom spoločnosti Google na servery v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej lokality, pričom vypracuje správy o činnosti webovej lokality pre internetových prevádzkovateľov a poskytne iné služby týkajúce sa činnosti webovej lokality a využívania internetu.

Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak sa to vyžaduje podľa zákona, alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré uchováva.

Máte právo odmietnuť používanie súborov cookies, a to výberom príslušného nastavenia vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak zvolíte túto možnosť, nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality. Používaním tejto webovej lokality udeľujete súhlas so spracovaním vašich údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Súbory cookies neobsahujú vaše osobné údaje a nedajú sa použiť na identifikáciu individuálneho používateľa.

Ak chcete deaktivovať službu Google Analytics, môžete použiť nástroje prehliadača Google na deaktiváciu.

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú právo na prístup, opravu a blokovanie svojich informácií (v prípade nepresnosti údajov), na žiadosť o ich zrušenie a právo namietať voči ich spracúvaniu v prípadoch stanovených v článkoch 13,14,15, 16 a 18 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Ak máte otázky alebo sťažnosti týkajúce sa zberu, spracovania alebo používania vašich osobných údajov, obráťte sa na nás na adrese: information@osha.europa.eu a do predmetu správy uveďte „data protection“ (ochrana údajov).

Informácie o období uchovávania osobných údajov

Agentúra bude uchovávať tieto údaje, kým to bude potrebné na vytváranie anonymných štatistických správ.

Bezpečnostné opatrenia

Na ochranu proti neoprávnenému prístupu k údajom alebo k ich neoprávnenej zmene, zverejneniu alebo zničeniu uplatňujeme primerané bezpečnostné opatrenia. Medzi tieto opatrenia patria vnútorné revízie postupov v oblasti zberu, uchovávania a spracovania údajov, ako aj bezpečnostné opatrenia vrátane príslušného zakódovania komunikácie a fyzických bezpečnostných opatrení na ochranu proti neoprávnenému prístupu do systémov, v ktorých uchovávame osobné údaje.

Žiadosť o informácie

V prípade potreby ďalších informácií o spracovaní svojich osobných údajov sa dotknuté osoby môžu obrátiť so žiadosťou na úradníka pre ochranu údajov agentúry EU-OSHA na adrese: dpo@osha.europa.eu.

Obrátenie sa na EDPS

Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov: http://www.edps.europa.eu, ak sa domnievajú, že spracovateľské operácie nie sú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.