Arbeidsmiljøorganets personvernenhet

Andrew Smith, leder for kommunikasjons- og markedsføringsenheten

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen er opprettelsen av kontoen din. E-postadressen og navnet du har oppgitt, blir lagret på våre servere, som er lokalisert i EU.

 

Typen opplysninger som behandles

For- og etternavn

E-postadresse

 

Rettslig grunnlag

Rådsforordning (EF) nr. 2062/94 av 18.07.1994 om opprettelse av et europeisk arbeidsmiljøorgan med påfølgende endringer.

 

Behandlingens lovlighet

Behandlingen er basert på europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (heretter kalt forordning (EF) nr. 45/2001).

 

Mottakere av opplysninger

Tilgang til personopplysningene gis til andre enn partneren selv på grunnlag av de involverte personenes roller og ansvarsområder (i tråd med "behov for å vite"-prinsippet):

  • Behørig utpekt EU-OSHA-personell
  • Ekstern leverandør som hoster og vedlikeholder EU-OSHAs server
  • Juridisk avdeling, tjenestemannsdomstolen, EUs tilsynsmyndighet for personvern, Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF), Det europeiske ombud, revisjonsretten og internrevisjonsfunksjonen, om relevant.

Det er bare arbeidsmiljøorganets samarbeidspartnere, leverandører og personell som har tillatelse til å logge seg inn, og innlogging skal bare skje for å utføre arbeid på nettstedet

Alle mottakerne nevnt over er underlagt europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger. EU-OSHA vil ikke legge fram personopplysningene for tredjemann. EU-OSHA vil ikke videreformidle personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring for kommersielle formål.

 

Informasjonskapsler

EU-OSHAs nettsted samler ikke inn statistikk fra innloggede brukere. Det oppretter likevel midlertidige informasjonskapsler hver gang du besøker det. Disse blir slettet når du avslutter nettleserøkten. Ytterligere informasjonskapsler kan bli opprettet når du logger inn for at du skal slippe å skrive inn brukernavnet (og eventuelt også passordet om du velger dette) ved neste besøk. Disse har en varighet på inntil 30 dager. Du kan slette disse informasjonskapslene etter bruk hvis du bruker en offentlig maskin og ikke ønsker å eksponere brukernavnet ditt for framtidige brukere av maskinen. (I så fall bør du også tømme nettleserens mellomlager). Informasjonskapsler inneholder ikke noen personopplysninger om deg og kan ikke brukes til å identifisere individuelle brukere.

Dette nettstedet bruker Piwik, en programvare som genererer nettstatistikk, og som i sin helhet er hostet på EU-OSHAs servere beliggende i Den europeiske union. Piwik lagrer informasjonskapsler på datamaskinen din, men samler ikke inn noen personopplysninger. En anonym ID gjør det mulig for Piwik å identifisere økten din, men denne IDen gir ingen mening for andre og kan ikke brukes til å identifisere en individuell bruker.

Hvis du ikke ønsker at EU-OSHA skal spore aktiviteten din via Piwik, kan du reservere deg mot bruk av Piwik ved å klikke i boksen under.

Dette nettstedet bruker dessuten Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler, dvs. tekstfiler som legges på datamaskinen din, for å hjelpe EU-OSHA med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet.

Informasjonen som informasjonskapselen samler inn om din bruk av nettstedet (ingen personopplysninger samles inn), overføres til og lagres av Google på servere i USA. Google bruker denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om nettstedsaktivitet for nettstedsoperatører og tilby andre tjenester som gjelder nettstedsaktivitet og internettbruk.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter når loven krever dette eller når slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke kople din IP-adresse til andre opplysninger som Google innehar.

Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å velge de aktuelle innstillingene i nettleseren din, men merk at dette kan medføre at du kanskje ikke får full funksjonalitet på dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til at Google kan behandle opplysninger om deg på den måten og for de formål som nevnes over.

Informasjonskapsler inneholder ikke noen personopplysninger om deg og kan ikke brukes til å identifisere individuelle brukere.

Hvis du ikke ønsker at Google Analytics skal benyttes til sporing, kan du bruke Googles nettleserverktøy for å reservere deg.

Rettighetene til personen opplysningene gjelder

Personene opplysningene gjelder, har rett til å få tilgang til, rette opp og blokkere personopplysningene sine (dersom de er unøyaktige), anmode om at de fjernes, og motsette seg at de behandles i tilfellene nevnt i artikkel 13, 14, 15, 16 og 18 i forordning (EF) nr. 45/2001.

Hvis du har spørsmål eller klager vedrørende innsamlingen, behandlingen eller bruken av personopplysningene dine, kan du kontakte oss på: information@osha.europa.eu. Skriv "vern av personopplysninger" (eller "data protection") i emnefeltet.

Informasjon om oppbevaringstid for personopplysninger

Opplysningene blir oppbevart av arbeidsmiljøorganet så lenge dette er nødvendig for å kunne utarbeide anonyme statistiske rapporter.

Sikkerhetstiltak

Vi iverksetter hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte dataene mot uautorisert tilgang og uautorisert endring, utlevering og ødeleggelse. Dette omfatter interne gjennomganger av praksisene våre knyttet til innsamling, lagring og behandling av data og av sikkerhetstiltakene våre, herunder hensiktsmessig kryptering av kommunikasjon og fysiske sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert tilgang til systemer der vi lagrer personopplysninger.

Anmodning om informasjon

Hvis du ønsker nærmere informasjon om behandlingen av personopplysningene dine, kan du henvende deg til EU-OSHAs personvernansvarlig: dpo@osha.europa.eu.

Klager til EUs datatilsynsmann

Personene opplysningene gjelder, har rett til å framsette en klage for EUs tilsynsmyndighet for personvern: http://www.edps.europa.eu, dersom de mener at behandlingen av opplysningene ikke er i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001.