De afdeling van het Agentschap die belast is met de verwerking van persoonsgegevens

Andrew Smith, hoofd van de eenheid Communicatie en Bevordering

Doel van de verwerking

Het doel van de gegevensverwerking is het creëren van uw account. Het opgegeven e-mailadres en de naam worden opgeslagen op onze servers, die zich bevinden op het grondgebied van de Europese Unie.

 

Type verwerkte gegevens

Voor- en achternaam

E-mailadres

 

Rechtsgrondslag

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk en de latere wijzigingen daarvan.

 

Rechtmatige verwerking

Verwerking van gegevens vindt plaats op basis van artikel 5, onder a), van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "Verordening (EG) nr. 45/2001").

 

Ontvangers van de gegevens

Behalve aan de partner zelf wordt aan de volgende personen in overeenstemming met de rol en verantwoordelijkheden van de betrokkenen (“need to know”-beginsel) toegang tot de persoonsgegevens verleend:

  • Naar behoren aangewezen personeel van EU-OSHA
  • Externe provider die de server van EU-OSHA host en onderhoudt
  • Juridische Dienst, Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), Europese Ombudsman, Europese Rekenkamer, dienst Interne audit, indien van toepassing.

Alleen medewerkers, contractanten en personeel van het Agentschap mogen inloggen, en dit enkel ten behoeve van werkzaamheden aan de website.

Alle hierboven vermelde ontvangers zijn gebonden aan Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. EU-OSHA zal geen persoonsgegevens aan derden doorgeven. EU-OSHA zal geen persoonsgegevens bekendmaken voor direct marketing voor commerciële doeleinden.

 

Cookies

De website van EU-OSHA verzamelt geen statistische gegevens van ingelogde gebruikers. Bij ieder bezoek aan de website worden echter tijdelijke sessiecookies aangemaakt. Deze worden automatisch verwijderd wanneer u uw browsersessie afsluit. Als u inlogt kunnen aanvullende cookies worden aangemaakt die ervoor zorgen dat u bij uw volgende bezoek uw gebruikersnaam (of wachtwoord, indien u dit aangeeft) niet hoeft in te voeren. Deze zijn maximaal 30 dagen geldig. U kunt deze cookies na gebruik wissen als u een openbare computer gebruikt en niet wilt dat uw gebruikersnaam bij toekomstige gebruikers van de computer bekend wordt. (Maak in dit geval ook de cache van uw browser leeg). Cookies bevatten geen persoonlijke informatie over u en kunnen niet worden gebruikt om een individuele gebruiker te identificeren.

Deze website maakt gebruik van Piwik, een programma dat webstatistieken verzamelt en volledig gehost wordt op servers van EU-OSHA, die zich op het grondgebied van de Europese Unie bevinden. Piwik laat cookies op uw computer achter, maar verzamelt geen persoonsgegevens. Met behulp van een anonieme ID kan Piwik uw sessie identificeren. Deze ID heeft echter geen betekenis voor anderen en kan niet gebruikt worden om een individuele gebruiker te identificeren.

Als u niet wilt dat EU-OSHA Piwik gebruikt om uw activiteiten te volgen, kunt u Piwik uitschakelen door op het onderstaande vakje te klikken.

Voor deze website wordt tevens gebruikgemaakt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies'. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en met behulp waarvan EU-OSHA kan analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

De met de cookie verkregen informatie over uw gebruik van de website (er worden geen persoonsgegevens verzameld) wordt naar servers in de Verenigde Staten gestuurd en daar door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om na te gaan hoe u de website gebruikt, rapporten over websiteactiviteit op te stellen voor websitebeheerders en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te leveren.

Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven, indien dit wettelijk verplicht is of indien die derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de hierbij passende browserinstellingen te selecteren. U kunt dan misschien niet meer volledig gebruik maken van alle mogelijkheden van de website. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u door Google, op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Cookies bevatten geen persoonlijke informatie over u en kunnen niet worden gebruikt om een individuele gebruiker te identificeren.

Als u niet wilt dat Google Analytics u volgt, kunt u deze dienst met behulp van de Google-browsertools uitschakelen.

De rechten van betrokkenen

Personen op wie die gegevens betrekking hebben, hebben recht van toegang tot hun gegevens, recht om hun gegevens te rectificeren en af te schermen (in geval de gegevens onnauwkeurig zijn), recht om te verzoeken om gegevenswissing en recht van bezwaar tegen de verwerking van hun gegevens in de gevallen als voorzien in de artikelen 13, 14, 15, 16 en 18 van Verordening (EG) nr. 45/2001.

Indien u vragen hebt met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via: information@osha.europa.eu. Vermeld de woorden “data protection” in de Onderwerp-regel.

Informatie over de bewaartermijn van gegevens

Het Agentschap bewaart de gegevens gedurende de tijd die nodig is voor het genereren van anonieme statistische verslagen.

Veiligheidsmaatregelen

We nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of wijziging, publicatie of vernietiging. Deze maatregelen omvatten onder andere interne evaluaties van onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en van onze veiligheidsmaatregelen, waaronder passende encryptie van communicatie en fysieke veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Verzoek om informatie

Voor nadere informatie over de behandeling van hun persoonsgegevens kunnen betrokkenen zich wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van EU-OSHA op: dpo@osha.europa.eu.

Verhaal bij de EDPS

Betrokkenen hebben het recht om de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming aan te zoeken: http://www.edps.europa.eu, indien zij van mening zijn dat de verwerkingen niet in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 hebben plaatsgevonden.