Aģentūras organizatoriskā daļa, kuras uzdevums ir personas datu apstrāde

Andrew Smith, sakaru un informācijas vienības vadītājs

Datu apstrādes nolūks

Apstrādes darbības mērķis ir izveidot Jūsu kontu. Iesniegtā e-pasta adrese un vārds tiek uzglabāti mūsu serveros, kuri atrodas ES teritorijā.

 

Apstrādāto datu veids

Vārds un uzvārds

E-pasta adrese

 

Juridiskais pamats

Padomes 1994. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 2062/94(), ar ko izveido Eiropas aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā, un tās turpmākie grozījumi.

 

Datu apstrādes likumība

Šī apstrāde ir pamatota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti 5. panta a) apakšpunktu (turpmāk — Regulu (EK) Nr. 45/2001).

 

Datu saņēmēji

Piekļuve personas datiem, ko piešķir citas personas, nevis pats partneris, notiek, pamatojoties uz iesaistīto subjektu funkciju un atbildību (vajadzības pēc informācijas princips):

  • Pienācīgi iecelts EU-OSHA personāls;
  • Ārējais nodrošinātājs, kurš mitina un uztur EU-OSHA serveri;
  • Vajadzības gadījumā Juridiskais dienests, Civildienesta tiesa, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), Eiropas Ombuds, Revīzijas palāta, Iekšējās revīzijas dienests.

Pieteikties ir ļauts tikai sadarbības partneriem, pakalpojuma sniedzējiem un aģentūras personālam ar vienu nolūku — uzlabot vietnes darbību

Visiem iepriekšminētajiem saņēmējiem ir saistoša Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. EU-OSHA neatklāj personas datus trešām personām. EU-OSHA neizpauž personas datus tiešai tirgvedībai komerciāliem nolūkiem.

 

Sīkfaili

EU-OSHA vietnē netiek vākta statistika no pieteiktajiem lietotājiem. Taču, apmeklējot vietni, tā iestata pagaidu sesijas sīkfailus. Pēc pārlūka sesijas pabeigšanas tie tiek izdzēsti. Var tikt iestatīts vairāk sīkfailu, kad veicat pieteikšanos, lai nākamā apmeklējuma laikā nevajadzētu ievadīt lietotājvārdu (vai pēc izvēles — paroli). Tie saglabājas līdz 30 dienām. Ja izmantojat publiski pieejamu datoru un nevēlaties datora nākamajiem lietotājiem darīt zināmu savu lietotājvārdu, pēc sesijas pabeigšanas Jūs varat notīrīt sīkfailus. (Ja tā ir, notīriet arī pārlūka kešatmiņu.) Sīkfailos nav personiskas informācijas par Jums, un tos nevar izmantot individuāla lietotāja identificēšanai.

Šajā vietnē izmanto Piwik — programmatūru tīmekļa statistikas ģenerēšanai, ko pilnībā mitina EU-OSHA serveri, kuri atrodas Eiropas Savienībā. Piwik saglabā sīkfailus Jūsu datorā, taču netiek vākti personas dati. Anonīms ID ļauj Piwik identificēt Jūsu sesiju, bet šim ID nav nozīmes nevienam citam un to nevar izmantot individuāla lietotāja identificēšanai.

Ja nevēlaties, lai EU-OSHA izseko Jūsu aktivitātes, izmantojot Piwik, Jūs varat atteikties no Piwik, uzklikšķinot lodziņā zemāk.

Šajā vietnē arī izmanto Google Analytics — tīmekļa analītisko pakalpojumu, kuru nodrošina Google, Inc. (“Google”). Google Analytics izmanto sīkfailus, kas ir teksta faili un kurus ievieto datorā, lai palīdzētu EU-OSHA analizēt, kā lietotāji izmanto vietni.

Sīkfaila ģenerētā informācija par to, kā izmantojāt vietni (netiek iegūti personas dati), tiek nosūtīta Google un uzglabāta serveros ASV. Google šo informāciju izmanto, lai novērtētu Jūsu vietnes izmantošanas veidu, apkopotu ziņojumus par vietnes aktivitāti vietnes operatoriem un sniegtu citus pakalpojumus saistībā ar vietnes aktivitāti un interneta lietošanu.

Google var arī pārsūtīt šo informāciju trešām personām, ja to pieprasa tiesību aktos vai ja šīs trešās personas apstrādā informāciju Google vārdā. Google nesaista Jūsu IP adresi ar citiem Google rīcībā esošajiem datiem.

Jūs varat atteikties no sīkfailu izmantošanas, atlasot atbilstošus iestatījumus savā pārlūkā, taču ņemiet vērā, ka tādējādi Jums var nebūt iespējas pilnībā izmantot šīs vietnes funkcionalitāti. Lietojot šo vietni, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei , ko veic Google tādā veidā un nolūkā, kā aprakstīts iepriekš.

Sīkfailos nav personiskas informācijas par Jums, un tos nevar izmantot individuālu lietotāju identificēšanai.

Ja nevēlaties, lai Jūs izseko Google Analytics, varat izmantot Google pārlūka rīkus, lai atteiktos.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektiem ir tiesības piekļūt, labot un bloķēt informāciju par sevi (ja dati nav pareizi), pieprasīt tās anulēšanu un iebilst pret tās apstrādi gadījumos, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 45/2001 13.,14.,15., 16. un 18. pantā.

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par personas datu vākšanu, apstrādi vai izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz adresi: information@osha.europa.eu un tematā iekļaujot vārdus “datu aizsardzība”.

Informācija par datu glabāšanas periodu

Aģentūra glabā datus tik ilgi, cik tas nepieciešams anonīmu statistikas ziņojumu veidošanai.

Drošības pasākumi

Mēs veicam piemērotus drošības pasākumus, lai aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi datiem, to nesankcionētu pārveidošanu un datu atklāšanu vai iznīcināšanu. Tajos ir ietverta datu vākšana, uzglabāšanas un apstrādes prakse un drošības pasākumu iekšēja pārskatīšana, kā arī saziņas atbilstoša šifrēšana un fiziski drošības pasākumi aizsardzībai pret nesankcionētu piekļuvi sistēmām, kurās mēs glabājam personas datus.

Informācijas pieprasījums

Lai iegūtu papildinformāciju par personas datu izmantošanu, datu subjekti var nosūtīt savu pieprasījumu EU-OSHA datu aizsardzības inspektoram, rakstot uz adresi: dpo@osha.europa.eu.

Vēršanās pie EDAU

Datu subjektiem ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU), rakstot uz adresi: http://www.edps.europa.eu, ja datu subjekti uzskata, ka apstrādes darbības neatbilst Regulai (EK) Nr. 45/2001.