Isikuandmete töötlemise eest vastutav agentuuri struktuuriüksus

Teabevahetuse ja karjääriarenduse üksuse juhataja Andrew Smith

Andmetöötluse eesmärk

Töötlemistoimingu eesmärk on luua teile konto. Esitatud e-posti aadress ja nimi salvestatakse meie serverites, mis asuvad Euroopa Liidu territooriumil.

 

Töödeldavate andmete liigid

Ees- ja perekonnanimi

E-posti aadress

 

Õiguslik alus

Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta ja selle hilisemad muudatused.

 

Andmetöötluse seaduslikkus

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) (edaspidi määrus (EÜ) nr 45/2001) artikli 5 punktile a.

 

Andmete saajad

Juurdepääs isikuandmetele antakse peale partneri enda järgmistele töötlejatele nende rolli ja kohustuste alusel (teadmisvajaduse põhimõte).

  • Asjakohase volitusega EU-OSHA töötajad
  • EU-OSHA serverit hostiv ja hooldav väline teenuseosutaja
  • Vajaduse korral õigusteenistus, Avaliku Teenistuse Kohus, Euroopa Andmekaitseinspektor, Euroopa Pettustevastane Amet, Euroopa Ombudsman, Euroopa Kontrollikoda, siseauditi talitus.

Veebilehel töötamiseks tohivad sisse logida ainult koostöö tegijad, töövõtjad ja agentuuri töötajad.

Kõigi eespool nimetatud teabesaajate suhtes on siduv Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. EU-OSHA ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele. EU-OSHA ei avalda isikuandmeid otseturunduseks kaubanduslikel eesmärkidel.

 

Küpsised

EU-OSHA ei kogu statistikat sisselogitud kasutajatelt. Samas saadab veebileht lehe külastamisel ajutisi küpsiseid. Need kustutatakse veebilehitseja seansi lõppemisel. Küpsiseid võidakse saata ka sisselogimisel, et kasutajanime (või ka salasõna) ei peaks järgmisel külastusel enam sisestama. Need säilivad kuni 30 päeva. Kui kasutate avalikku arvutit ning ei soovi kasutajanime teistele arvutikasutajatele näidata, saab need küpsised pärast kasutamist kustutada. (Ühtlasi tühjendage ka veebilehitseja vahemälu.) Küpsised ei sisalda teie isikuandmeid ja neid ei saa kasutada üksikkasutaja tuvastamiseks.

Veebileht kasutab veebistatistika koostamise tarkvara Piwik, mida hostitakse täielikult Euroopa Liidus asuvates EU-OSHA serverites. Piwik salvestab küpsised teie arvutisse, kuid ei kogu isikuandmeid. Anonüümse tunnuskoodi abil saab Piwik tuvastada teie seansi, kuid see tunnuskood ei ole kellelegi teisele kasutuskõlblik ja sellega ei saa üksikkasutajat tuvastada.

Kui te ei soovi, et EU-OSHA teie toiminguid Piwiku abil jälgiks, saate Piwiku kasutamisest loobuda, kui klõpsate allolevat ruutu.

Veebileht kasutab ka ettevõtte Google, Inc. (edaspidi: Google) pakutavat veebianalüüsi teenust Google Analytics. See kasutab küpsiseid, mis on teie arvutisse salvestatavad tekstifailid, mille eesmärk on aidata EU-OSHA-l analüüsida veebilehe kasutamist.

Küpsise loodud teave veebilehe kasutamise kohta (isikuandmeid ei koguta) saadetakse Google’i serveritesse USAs ja seda hoitakse seal. Google hindab teabe alusel veebilehe kasutamist, koostab veebilehtede käitajatele veebilehe toimingute aruandeid ning pakub muid teenuseid, mis on seotud veebilehe toimingute ja interneti kasutamisega.

Google võib edastada neid andmeid ka kolmandatele isikutele, kui seadus seda nõuab või kui kolmandad isikud töötlevad andmeid Google’i huvides. Google ei seosta teie IP-aadressi teiste andmetega, mis on Google’i käsutuses.

Küpsiste kasutamisest saab keelduda, kui valite veebilehitseja asjakohase seadistuse, kuid juhime tähelepanu sellele, et siis ei pruugi teil olla võimalik kasutada veebilehe kõiki funktsioone. Seda veebilehte kasutades annate nõusoleku, et Google töötleb teie andmeid eespool osutatud viisil ja otstarbel.

Küpsised ei sisalda teie isikuandmeid ja neid ei saa kasutada üksikkasutaja tuvastamiseks.

Kui te ei soovi, et Google Analytics koguks veebilehe kasutamise kohta andmeid, saate teenusest loobuda Google’i veebilehitseja lisamooduli abil.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektidel on õigus tutvuda oma andmetega, parandada ja blokeerida neid (kui teave on ebatäpne), nõuda nende tühistamist ja esitada vastuväiteid nende töötlemise kohta juhtudel, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 13, 14, 15, 16 ja 18.

Kui teil on küsimusi või kaebusi oma isikuandmete kogumise, töötlemise või kasutamise kohta, kirjutage meile aadressil information@osha.europa.eu ja märkige teemareale sõnad „data protection” (andmekaitse).

Isikuandmete säilitamisaja teave

Andmeid säilitatakse agentuuris nii kaua, kui on vaja anonüümsete statistiliste aruannete koostamiseks.

Turvameetmed

Kasutame asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta andmeid volitamata juurdepääsu, andmete muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Turvameetmed on näiteks sisehindamine andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise ning turvameetmete kasutamise kohta, sh side asjakohase krüptimise ja selliste füüsiliste turvameetmete kohta, mis kaitsevad volitamata juurdepääsu eest süsteeme, kus hoiame isikuandmeid.

Teabenõue

Lisateavet oma isikuandmete käitlemise kohta saavad andmesubjektid EU-OSHA andmekaitseametnikult aadressil dpo@osha.europa.eu.

Pöördumine Euroopa Andmekaitseinspektori poole

Andmesubjektidel on õigus pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole aadressil http://www.edps.europa.eu, kui nad leiavad, et töötlemistoiming ei ole kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001.