Organizační složka agentury pověřená zpracováním osobních údajů

Andrew Smith, vedoucí odboru komunikace a propagace

Účel zpracování

Účelem zpracování údajů je vytvoření vašeho účtu. Poskytnutá e-mailová adresa a poskytnuté jméno jsou uchovány na našich serverech nacházejících se v EU.

 

Druh zpracovávaných údajů

Jméno a příjmení

E-mailová adresa

 

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jeho následné změny.

 

Zákonnost zpracování

Zpracování se řídí čl. 5 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (dále jen nařízení (ES) č. 45/2001).

 

Příjemci údajů

Přístup jiných osob než partnerovi k osobním údajům je udělován na základě úlohy a povinností zúčastněných subjektů (zásada „vědět jen to potřebné“):

  • řádně jmenovanému personálu agentury EU-OSHA,
  • externímu poskytovateli hostujícímu a spravujícímu server agentury EU-OSHA,
  • případně Právní službě, Soudu pro veřejnou službu, evropskému inspektorovi ochrany údajů, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), evropskému veřejnému ochránci práv, Evropskému účetnímu dvoru, Útvaru interního auditu.

Přihlásit se mohou pouze spolupracovníci, smluvní strany a zaměstnanci agentury, a to výhradně za účelem práce na webové stránce.

Všichni výše uvedení příjemci jsou vázáni nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Agentura EU-OSHA neposkytne osobní údaje třetím stranám. Agentura EU-OSHA nezneužije osobní údaje pro přímý marketing pro komerční účely.

 

Soubory cookie

Webová stránka agentury EU-OSHA neshromažďuje statistiky od přihlášených uživatelů. Nastaví však dočasné soubory cookie relace pokaždé, když stránky navštívíte. Budou smazány, jakmile ukončíte relaci prohlížeče. Další soubory cookie mohou být nastaveny při přihlašování, pokud nechcete při příští návštěvě stránky znovu vkládat své uživatelské jméno (případně i heslo). Jsou platné 30 dnů. Tyto soubory cookie můžete po shlédnutí stránky odstranit, jestliže používáte veřejný počítač a nepřejete si, aby budoucí uživatelé počítače viděli vaše uživatelské jméno. (Pokud tomu tak je, vyprázdněte také vyrovnávací paměť prohlížeče). Soubory cookie neobsahují žádné osobní informace o vás a nelze na jejich základě identifikovat jednotlivého uživatele.

Web používá aplikaci Piwik, což je software pro generování webových statistik, který je zcela hostován na serverech agentury EU-OSHA nacházejících se v Evropské unii. Aplikace Piwik uloží soubory cookie na vašem počítači, ale nebude shromažďovat žádné osobní údaje. Anonymní ID umožní aplikaci Piwik identifikovat vaši relaci, avšak toto ID nemá pro kohokoli jiného žádný význam a nelze je použít k identifikaci jednotlivého uživatele.

Jestliže nechcete, aby agentura EU-OSHA sledovala vaši činnost prostřednictvím aplikace Piwik, můžete vyjádřit výslovný nesouhlas s používáním aplikace Piwik kliknutím na tento odkaz.

Tento web také používá službu webové analytiky Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které pomáhají agentuře EU-OSHA analyzovat způsob užívání tohoto webu uživateli.

Informace generované soubory cookie o vašem užívání webu (nejsou shromažďovány žádné osobní údaje) společnost Google přenáší na servery ve Spojených státech, kde je ukládá. Společnost Google bude tyto informace používat pro účely hodnocení vašeho užívání tohoto webu, vytváření zpráv o aktivitě webu pro operátory webu a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu.

Společnost Google může tyto informace také předávat třetím stranám, pokud je k tomu povinna ze zákona nebo pokud takové třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty uchovávanými společností Google.

Používání souborů cookie můžete odmítnout, zvolíte-li správné nastavení na vašem prohlížeči, vezměte však na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete možná moci využívat všechny funkce tohoto webu. Používáním tohoto webu poskytujete souhlas se zpracováním vašich údajů společností Google způsobem a pro účely, jak je stanoveno výše.

Soubory cookie neobsahují žádné osobní informace o vás a nelze na jejich základě identifikovat jednotlivého uživatele.

Jestliže nechcete, aby služba Google Analytics sledovala vaši aktivitu, můžete pomocí nástrojů prohlížeče Google vyjádřit výslovný nesouhlas.

Práva subjektu údajů

Subjekty údajů mají právo na přístup k informacím, jejich opravu a blokování (v případě nepřesnosti údajů), právo požadovat jejich zrušení a právo vznést námitku proti jejich zpracování v případech podle článků 13, 14, 15, 16 a 18 nařízení (ES) č. 45/2001.

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se shromažďování, zpracovávání nebo používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese: information@osha.europa.eu a do předmětu uveďte „ochrana údajů“.

Informace o délce uchovávání osobních údajů

Agentura údaje uchová po dobu potřebnou pro vypracování anonymních statistických zpráv.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme odpovídající opatření k ochraně proti neoprávněnému přístupu, zveřejnění, zničení nebo neoprávněným úpravám údajů. Tato opatření zahrnují interní přezkumy shromažďování údajů, praktik uchovávání a zpracování a bezpečnostních opatření včetně náležitého šifrování komunikace a fyzických bezpečnostních opatření, jež mají chránit před nepovoleným vstupem do systémů, v nichž osobní údaje uchováváme.

Žádost o informace

Se žádostí o další informace týkající se zpracování osobních údajů se uchazeči mohou obrátit na inspektora ochrany údajů agentury EU-OSHA na adrese dpo@osha.europa.eu.

Právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů

Subjekty údajů mají právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů: http://www.edps.europa.eu, jestliže se domnívají, že postupy zpracování údajů nejsou v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.